English Български
Intra partners

Документи за данък ДДС

 1. Справка-декларация за ДДС 163Kb, от 29.12.2006
 2. Заявление за регистрация по ЗДДС 50Kb, от 29.12.2006
 3. Заявление за дерегистрация по ЗДДС 44Kb, от 29.12.2006
 4. Опис на наличните активи по смисъла на ЗСч и на получените услуги преди датата на регистрацията по ЗДДС /чл.61, ал.1 от ППЗДДС/ 56Kb, от 29.12.2006
 5. Опис на наличните активи по смисъла на ЗСч към датата на регистрацията по ЗДДС, за които е начислен данък при предишно прекратяване на регистрацията по закона /чл.61, ал.2 от ППЗДДС/ 45Kb, от 29.12.2006
 6. Справка за извършено приспадане на ДДС /чл.68, ал4 от ППЗДДС/ 59Kb, от 29.12.2006
 7. Опис на стоките и услугите във връзка с правоприемство по чл.10 от ЗДДС /чл.60, ал.5 от ППЗДДС/ 55Kb, от 29.12.2006
 8. VIES декларация 55Kb, от 29.12.2006
 9. Справка-декларация по ЗДДС за доставка на услуги, извършвани по електронен път /чл.119, ал.1 от ППЗДДС/ 43Kb, от 29.12.2006
 10. Декларация за ВОП и ВОД на ново превозно средство от нерегистрирани по ЗДДС лица /чл.101, ал.1 от ППЗДДС/ 93Kb, от 29.12.2006
 11. Уведомление за извършена продажба по чл.131 от ЗДДС /чл.83, ал.3 от ППЗДДС/ 37Kb, от 29.12.2006
 12. Удостоверение за регистрация (Приложение № 4 към чл. 75, ал. 1 от ППЗДДС) 29Kb, от 12.01.2007
 13. Удостоверение за регистрация (Приложение № 5 към чл. 75, ал. 2 от ППЗДДС) 55Kb, от 12.01.2007
 14. Дневник за продажбите ( Приложение № 10 към чл. 113, ал. 2 от ППЗДДС (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) 34Kb, от 12.01.2007
 15. Дневник за покупките ( Приложение № 11 към чл. 113, ал. 3 от ППЗДДС (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) 33Kb, от 12.01.2007
 16. Електронен регистър по чл. 120, ал. 3 (Приложение № 18 към чл. 96, ал. 2 от ППЗДДС (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) 68Kb, от 12.01.2007
 17. Удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на ДДС (Приложение № 21 към чл. 109, ал. 2 от ППЗДДС) 57Kb, от 12.01.2007
 18. Електронен регистър по чл. 113, ал. 13 (Приложение № 22 към чл. 113, ал. 15 (Ново - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) 64Kb, от 12.01.2007
 19. Интрастат декларации ? пристигания 145Kb, от 04.10.2006
 20. Интрастат декларации ? изпращания 145Kb, от 04.10.2006
 21. Указания за попълване на Интрастат декларациите 169Kb, от 04.10.2006
 

Декларации за юридически лица

 1. Справка за финансово икономическото състояние 80Kb, от 29.12.2006
 2. Декларация за предоставяне на данни 38Kb, от 29.12.2006
 3. Указания за разсрочване и отсрочване? на публични задължения, установявани от Националната агенция за приходите 81Kb, от 29.12.2006
 4. Декларация за всички публични и частни вземания и лихвите по тях 45Kb, от 29.12.2006
 5. Искане за продажба на стоки в оборот 55Kb, от 29.12.2006
 6. Искане за разрешение за неотложно плащане на основание чл. 229 ,ал.1 от ДОПК 58Kb, от 29.12.2006
 7. Декларация за семейно и имуществено състояние по чл. 183, ал. 8, т.3 от ДОПК 70Kb, от 25.04.2006
 8. Декларация за семейно и имуществено състояние 108Kb, от 21.04.2006
 9. Декларация за задълженията към кредитори 147Kb, от 10.01.2006
 10. Декларация за всички публични и частни вземания 134Kb, от 10.01.2006
 11. Декларация на основание чл. 183, ал. 5, т. 2 от ДОПК 101Kb, от 10.01.2006
 12. Декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК (при прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права, включващи недвижими имоти, включването на недвижими имоти или вещни права върху недвижими имоти като непарични вноски в капитала на търговски дружества, вписване на ипотека или особен залог) 97Kb, от 04.01.2006
 13. Декларация по чл 264, ал. 2 от ДОПК (при прехвърляне на собственост върху моторни превозни средства 80Kb, от 04.01.2006
 14. Искане за прихващане или възстановяване 89Kb, от 10.01.2006
 15. Искане за издаване на документ 100Kb, от 10.01.2006
 16. Искане за замяна на обезпечителна мярка 121Kb, от 10.01.2006
 17. Искане за изменение на разрешение за неотложно плащане 107Kb, от 10.01.2006
 18. Искане за отсрочване/разсрочване на публични вземания 125Kb, от 10.01.2006
 19. Искане за продажби на стоки в оборот 119Kb, от 10.01.2006
 20. Искане за неотложно плащане на основание чл. 229, ал. 1 от ДОПК 113Kb, от 10.01.2006
 21. Искане за отмяна на обезпечителна мярка 123Kb, от 10.01.2006
 22. Справка за финансово икономическо състояние P 174Kb, от 10.01.2006
 23. Уведомление по чл. 78 от ДОПК (при откриване на процедура по завеждане на иск за откриване на производство по несъстоятелност 45Kb, от 06.03.2006
 24. Уведомление по чл. 77, ал. 1 от ДОПК (при заличаване на едноличен търговец;прекратяване на юридическо лице; преобразуване по реда на глава шестнадесета от Търговския закон; прехвърляне на предприятие по чл.15 от Търговския закон 38Kb, от 06.03.2006
 25. Искане за спиране на производството по принудително изпълнение 61Kb, от 27.03.2006
 

Закон за корпоративното подоходно облагане

 1. Образец на удостоверение за внесен данък при източника по чл. 201, ал. 4 от ЗКПО 192Kb, от 14.05.2007
 2. Декларация по чл. 246 от ЗКПО за данъка върху хазартната дейност с хазартни съоръжения 144Kb, от 02.04.2007
 3. Декларация по чл. 201 от ЗКПО за удържан и внесен данък при източника 273Kb, от 02.04.2007
 4. Указания за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл.51, ал.1 от ЗКПО 155Kb, от 28.12.2006
 5. Годишна данъчна декларация по чл.51, ал.1 от ЗКПО за годишната облагаема печалба (загуба), дължимия годишен корпоративен данък и всички други алтернативни корпоративни данъци и данъци, удържани при източника 692Kb, от 28.12.2006
 6. Годишна данъчна декларация по чл. 51, ал. 8 от ЗКПО за дължимия от бюджетните предприятия окончателен данък по чл.2в 262Kb, от 28.12.2006
 7. Годишна данъчна декларация по чл. 51, ал. 10 от ЗКПО за данъка, дължим от лицата по чл.2, ал.5, извършващи морско търговско корабоплаване, които за дейността си от опериране на кораби са избрали да се облагат с данък върху нетния тонаж на корабите за дните в експлоатация, вместо с корпоративен данък 452Kb, от 28.12.2006
 8. Декларация за намаляване на авансовите вноски по чл.88, ал.1 от ЗКПО 153Kb, от 28.12.2006
 9. Декларация за данъка върху хазартната дейност по чл.224; чл.231; чл.239, ал.1; чл.239, ал.2 от ЗКПО D 141Kb, от 28.12.2006
 

Закон за местните данъци и такси

 1. Декларация по чл. 17, ал.1 от ЗМДТ за дължимия данък върху недвижимите имоти 159Kb, от 04.01.2006
 2. Декларация по чл.54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил 117Kb, от 04.01.2006
 3. Декларация по чл.14 от ЗМДТ за недвижим имот 739Kb, от 18.01.2006
 4. Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества 176Kb, от 18.01.2006
 5. Молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка 122Kb, от 20.08.2005
 

Декларации за физически лица

 1. Заявление по чл. 40а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване 0Kb, от 25.10.2006
 2. Уведомление за промяна на работодател по чл. 123, ал. 1 от Кодекса на труда 157Kb, от 23.02.2006
 3. Уведомление по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда 48Kb, от 23.02.2006
 4. Придружително писмо (при подаване на уведомление по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда) 35Kb, от 23.02.2006
 5. Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице 391Kb, от 27.03.2006
 6. Искане за прихващане или връщане на недължимо платени данъчни задължения,такси,както и суми подлежащи на възстановяван 51Kb, от 09.01.2006
 7. Искане за издаване на данъчни документ 83Kb, от 09.01.2006
 8. Молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка 122Kb, от 20.08.2005
 9. Молба?декларация по §19в от преходните и заключителни разпоредби на Закона за здравното осигуряване 127Kb, от 14.02.2006
 

Осигурителни документи

 1. Декларация по чл.7 от Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя 40Kb, от 04.06.2007
 2. Искане за издаване на номер на чужденец 31Kb, от 04.06.2007
 3. Искане за издаване на номер на чужденец за дете под 14 години 34Kb, от 04.06.2007
 4. Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице 391Kb, от 13.05.2006
 5. Заявление за завръщане в България 43Kb, от 22.04.2006
 6. Заявление за напускане на страната по чл. 40а, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване 42Kb, от 25.10.2006
 7. Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице" 52Kb, от 25.01.2007
 8. Указания за попълване на Декларация обр. № 1 "Данни за осигуреното лице" 127Kb, от 25.01.2007
 9. Декларация образец №5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски" 32Kb, от 25.01.2007
 10. Указания за попълване на Декларация обр. № 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски" 87Kb, от 25.01.2007
 11. Декларация образец №6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ" 66Kb, от 25.01.2007
 12. Указания за попълване на Декларация обр. № 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ" 91Kb, от 25.01.2007
 13. Протокол (Приложение № 5 към чл. 6, ал.5 на НАРЕДБА № Н-8) 36Kb, от 25.01.2007
 

Интрастат документи

 1. Наръчник за търговците, извършващи външнотърговски операции с партньори от страните в Европейския съюз — Интрастат оператори 200Kb, от 08.09.2006
 2. Интрастат декларация — пристигания 145Kb, от 28.09.2006
 3. Интрастат декларация — пристигания — валиднa от 01 януари 2007 за дейност, осъществявана след 01.01.2007 г. 97Kb, от 05.12.2006
 4. Интрастат декларация — изпращания 145Kb, от 28.09.2006
 5. Интрастат декларация — изпращания — валиднa от 01 януари 2007 за дейност, осъществявана след 01.01.2007 г. 96Kb, от 05.12.2006
 6. Указания за попълване на Интрастат декларации 169Kb, от 14.09.2007
 7. Указания за попълване на Интрастат декларации — валидни от 01 януари 2007 за дейност, осъществявана след 01.01.2007 г. 184Kb, от 05.12.2006
 8. Искане за издаване на разрешение за освобождаване от подаване на месечни декларации по система Интрастат 32Kb, от 23.01.2007
 9. Уведомление за прилагане на процедурата за опростено деклариране на компонентни части за промишлено предприятие по система Интрастат 32Kb, от 23.01.2007
 

ДДС при вътреобщностни сделки

 1. VIES Декларация (в PDF формат) 69Kb, от 22.10.2006
 2. VIES Декларация (в DOC формат) 48Kb, от 22.10.2006
 3. Проверка на ДДС номер
 4. Публичен бюлетин на регистрираните по ДДС фирми в България
 5. Ставки на ДДС в държавите членки
 6. Указания във връзка с най-често допусканите грешки във VIES декларациите 96Kb, от 11.06.2007
 7. Често задавани въпроси 305Kb, от 22.10.2006
 8. Често задавани въпроси ? версия на английски език (Frequently Asked Questios) 388Kb, от 26.04.2007